-Tập huấn một ngày 27 tháng 10 năm 2017

Sáng ngày 27 tháng 10.  Cô Thủy Và Cô Hồng đi tập huấn về phần mềm vi tính tại trường Tiểu Học phù Mỹ.