Thông báo  tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021

Thông báo  tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021BAO CAO TONG HOP KET QUA XET CONG NHAN TOT NGHIEP THCS (2020-2021) (1).signed (1).pdf