Các cháu tham gia chơi vui vẻ các hoạt động vui chơi trong lớp và ngoài trời .